XOR

XOR: Phép tuyển loại trừ
XOR” từ viết tắt của “Exclusive-OR.” Cổng XOR đơn giản nhất là một mạch kỹ thuật số hai đầu vào có đầu ra logic “1” nếu hai giá trị đầu vào khác nhau, tức là đầu ra của nó là logic “1” nếu một trong hai đầu vào của nó là 1, nhưng không đồng thời.