UTE: University of Technology and Education

UTE: HCMC University of Technology and Education (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)