UT: Ho Chi Minh City University of Transport

UT: Ho Chi Minh City University of Transport (Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh)