Truth Table

Truth Table:Bảng chân lý, Bảng sự thật, bảng chân trị.
Bảng sự thật là một bảng toán học được sử dụng trong logic — cụ thể là liên quan đến đại số Boolean, các hàm boolean và phép tính mệnh đề — đặt ra các giá trị hàm của các biểu thức logic trên mỗi đối số chức năng của chúng, nghĩa là cho mỗi tổ hợp các giá trị được lấy bởi các biến logic của chúng. (Nguồn: Wikipedia)