Topology: mô hình cấu trúc mạng

Topology hay Network Topology hiểu đơn giản là mô hình cấu trúc mạng. Mô hình này thể hiện rõ từng phần tử phần cứng, cách thức sắp xếp của chúng.

Nguồn tham khảo Internet

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSyntax