Time Integral

Time IntegralHằng số thời gian tích phân (Ti)

– Td là Hằng số thời gian Tích phân. Nếu thời gian tích phân được đặt quá lâu, bộ điều khiển sẽ chậm chạp; nếu nó được đặt quá ngắn, vòng điều khiển sẽ dao động và không ổn định. Hầu hết các bộ điều khiển sử dụng thời gian tích phân tính bằng phút làm đơn vị đo cho điều khiển tích phân. Một số sử dụng thời gian tích phân tính bằng giây và một vài bộ điều khiển sử dụng mức tăng tích phân (Ki) lặp lại mỗi phút.