Time Derivative

Time Derivative: Hằng số thời gian vi phân (Td)

  • Td là Hằng số thời gian vi phân hay thời gian đạo hàm. Cài đặt thời gian đạo hàm càng lớn, hành động đạo hàm càng được tạo ra. Tuy nhiên, nếu thời gian đạo hàm được đặt quá lâu, dao động sẽ xảy ra và vòng điều khiển sẽ không ổn định. Cài đặt Td bằng 0 sẽ tắt chế độ đạo hàm. Hai đơn vị đo được sử dụng cho cài đặt đạo hàm của bộ điều khiển: phút và giây (Nguồn tham khảo: https://drgauges.net/page/bo-dieu-khien-pid-la-gi/).