Technology roadmap: Lộ trình công nghệ 

Lộ trình công nghệ là một lịch trình lập kế hoạch linh hoạt để hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược và dài hạn, bằng cách kết hợp các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn với các giải pháp công nghệ cụ thể.

Nguồn tham khảo: Wikipedia

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation