Syntax: Cú pháp

Syntax (cú pháp) trong lĩnh vực công nghệ thông tin là các qui tắc dùng để qui định về cấu trúc của các lệnh, câu lệnh hoặc chỉ lệnh được đưa ra cho máy tính.

Key takeaways

Trong Ngôn ngữ học thì Syntax (cú pháp học) là ngành khoa học nghiên cứu về sự sắp xếp các từ ngữ để tạo thành ngữ, câu có ý nghĩa (Oxford). Khác với ngữ pháp, nói về các quy tắc và cấu trúc chi phối việc xây dựng câu, mệnh đề, cụm từ và từ, cú pháp đề cập nhiều hơn tới thứ tự và vị trí của các từ trong câu.

Nguồn tham khảo: Zim.vn

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSyntax