Snap-in: một thuật ngữ liên quan đến MMC

Đây là thuật ngữ ki làm việc liên quan đến MMC. Mỗi phím tắt (shortcut) được gọi là một “snap-in”. Các snap-in này là các công cụ quản trị thực tế mà bạn có thể sử dụng để cấu hình máy tính của mình và các thành phần phần mềm của nó.

Tài liệu tham khảo:

  1. MMC

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSuiteLink; tagDDE , tagFastDDE, tagOPC, tagMMC, tagSnap-in