Setpoint 

Setpoint (SP): Điểm đặt, Giá trị điểm đặt

  • Setpoint (viết tắt SP) là một thuật ngữ trong “lý thuyết điều khiển tự động và điều khiển học”, điểm đặt là những giá trị mong muốn hoặc mục tiêu của một biến quan trọng của một hệ thống, thường được sử dụng để mô tả một cấu hình hoặc quy tắc tiêu chuẩn cho hệ thống đó nghĩa là giá trị điểm đặt (Nguồn tham khảo: Wikipedia)