Proportional Control Mode

Proportional Control Mode:Chế độ điều khiển tỷ lệ

Chế độ điều khiển tỷ lệ thay đổi đầu ra của bộ điều khiển tỷ lệ với lỗi. Nếu lỗi tăng, ngõ ra điều khiển tăng tăng tỷ lệ thuận. Thông số có thể cài đặt cho điều khiển tỷ lệ được gọi là Độ lợi của bộ điều khiển (Kc). Độ lợi bộ điều khiển cao hơn làm tăng ngõ ra điều khiển tỷ lệ cho một lỗi nhất định. Nếu mức tăng của bộ điều khiển được đặt quá cao, vòng điều khiển sẽ bắt đầu dao động và trở nên không ổn định. Nếu được đặt quá thấp, vòng điều khiển sẽ không đáp ứng đầy đủ với các nhiễu hoặc khi thay đổi giá trị đặt (set point). Đối với hầu hết các bộ điều khiển, việc điều chỉnh cài đặt độ lợi của bộ điều khiển ảnh hưởng đến lượng phản hồi trong các chế độ điều khiển tích phân và đạo hàm (Nguồn: https://drgauges.net/page/bo-dieu-khien-pid-la-gi/)