Process Value (PV)

Process Value (PV): Biến quá trình, Giá trị đáp ứng, hay giá trị đo được