Preconfigure: Cấu hình trước, Cấu hình sẵn

Từ nguyên: pre- +‎ configure