PQ – Performance qualification: Thẩm định hiệu năng

PQ là viết tắt của từ Performance Qualification – Thẩm định hiệu năng, được thiết lập nhằm cung cấp bằng chứng khách quan chứng minh rằng trong các điều kiện dự đoán thì quy trình luôn tạo ra sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu đã được xác định trước.

Nguồn tham khảo:  Internet

🏷️ Thẻ Tag: tagGMP ; tagIQ , tagOQ , tagPQ , tagHVAC