PLC 5

PLC 5: Là dòng PLC của hãng Rockwell.

– Đây là dòng PLC đã làm nên tên tuổi của Rockwell, các hệ thống tự động hóa hoạt động từ năm 1986 cho tới nay vẫn còn dùng sản phẩm nay và chưa có sự cố nào nhgiêm trọng xảy ra
Software sử dụng cho PLC-5 là RsLogix 5 (Nguồn tham khảo: http://www.bientanrockwell.com/plc-rockwell).