Pipe rack: Khung kết cấu đỡ cùng lúc nhiều ống

Hệ pipe rack là cấu trúc kết cấu thép được thiết kế và sản xuất đặc biệt để đỡ cùng lúc nhiều ống.

🏷️ Thẻ Tag: tagElectrical; tagElectronic; tagPipeRack ;