OQ-Operational Qualification : Thẩm định vận hành

OQ là tên viết tắt từ Operational Qualification là hoạt động thẩm định vận hành quy trình hoặc thiết bị theo tiêu chuẩn.

Nguồn tham khảo:  Internet

🏷️ Thẻ Tag: tagGMP ; tagIQ , tagOQ , tagPQ , tagDQ, tagHVAC