OPC server: Máy chủ

OPC server tương đương OLE để kiểm soát quy trình

OPC là một chuẩn giao diện phần mềm mà cho phép các chương trình Windows có thể giao tiếp được với các thiết bị phần cứng công nghiệp.

OPC được thực hiện trong các cặp client / server. Máy chủ OPC là một chương trình phần mềm chuyển đổi giữa giao thức truyền thông phần cứng được PLC sử dụng thành ra giao thức OPC. Phần mềm máy khách OPC là bất kỳ chương trình nào mà cần kết nối với phần cứng, chẳng hạn như là HMI. Máy khách OPC sử dụng máy chủ OPC để lấy được dữ liệu từ hay gửi các lệnh tới phần cứng.

Tài liệu tham khảo:

  1. Open Platform Communications

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSuiteLink; tagDDE , tagFastDDE, tagOPC, tagOPCClient, tagOPCServer