OPC Client: Máy khách

Trước khi tìm hiểu OPC Client. Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ bộ về OPC. OPC là một chuẩn giao tiếp dữ liệu giữa các phần mềm, theo cơ chế clientsever , được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để đảm bảo tính linh hoạt và tương thích giữa các thành phần.

Thuật ngữ client/server thường được dịch là máy chủ/máy khách

Tài liệu tham khảo:

  1. Open Platform Communications

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSuiteLink; tagDDE , tagFastDDE, tagOPC, tagOPCClient