OI Server Manager

OI Server Manager là một phần của bộ tiện ích ArchestrA™ System Management Console (SMC). Nó cho phép cấu hình, chẩn đoán, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Máy chủ OI cục bộ hoặc Máy chủ OI từ xa nằm trên một nút khác với Trình quản lý Máy chủ OI.

Tài liệu tham khảo:

  1. Wonderware Operations Integration – Supervisory Server Manager (G-1.2 Series) User Guide

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSuiteLink; tagDDE , tagFastDDE, tagOPC, tagMMC, tagSnap-in