NLU: Nong Lam University

NLU: Nong Lam University (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

Tên viết tắt khác: HCMUAF