NLS: tên viết tắt Trường Đại học Nông lâm TPHCM 

NLS: tên viết tắt Trường Đại học Nông lâm TPHCM 

Tên viết tắt khác: NLU , HCMUAF