MV (PID)

MV (PID): Manipulated Value

  • biến đầu ra của bộ điều khiển PID