MOD (modulo)

MOD (modulo): Chia lấy phần dư

  • Trong điện toán, phép toán modulo là phép toán tìm số dư của phép chia 2 số (đôi khi được gọi là modulus). Cho hai số dương, (số bị chia) a và (số chia) n, a modulo n (viết tắt là a mod n) là số dư của phép chia có dư Euclid của a cho n. Ví dụ, biểu thức “5 mod 2” bằng 1 vì 5 chia cho 2 có thương số là 2 là số dư là 1, trong khi “9 mod 3” bằng 0 do 9 chia 3 có thương số là 3 và số dư 0; không còn gì trong phép trừ của 9 cho 3 nhân 3.