MMC: Microsoft Management Console

Bảng điều khiển quản lý Microsoft ( MMC ) là một thành phần của Microsoft Windows cung cấp cho quản trị viên hệ thống và người dùng nâng cao một giao diện để định cấu hình và giám sát hệ thống. Nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1998 với Gói tùy chọn dành cho Windows NT 4.0 và sau đó được đóng gói sẵn với Windows 2000 và các phiên bản kế nhiệm của nó.

Tài liệu tham khảo:

  1. Microsoft Management Console

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSuiteLink; tagDDE , tagFastDDE, tagOPC, tagMMC