LightBus: tên một mạng truyền thông công nghiệp của Beckhoff phát triển

LightBus: tên một mạng truyền thông công nghiệp của Beckhoff phát triển, là một phiên bản Fieldbus của Beckhoff

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagELV ; tagBMS ; tagBACnet ; tagLightBus ; tagBeckhoff ; tagEtherCAT ; tagFieldbus ; tagIndustrialCommunicationNetworks