Industrial Communication Networks: Mạng truyền thông công nghiệp

Mạng truyền thông công nghiệp là một khái niệm chung chỉ các hệ thống mạng truyền thông số, truyền bit nối tiếp, được sử dụng để ghép nối các thiết bị công nghiệp.

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagELV ; tagBMS ; tagBACnet ; tagEtherCAT ; tagBeckhoff ; tagLightBus ; tagFieldbus ; tagIndustrialCommunicationNetworks: