Indication

Indication (n): Chỉ định ,Sự chỉ; số chỉ, sự biểu thị, sự biểu lộ; dấu hiệu.