Idle Mode

Idle Mode: Chế độ nhàn rỗi, chế độ không tải