Heater

Heater: Lò sưởi, bộ gia nhiệt, buồng điện trở…

– Là một thiết bị sinh nhiệt. Tùy vào hệ thống mà ý nghĩa sẽ khác nhau: Ví dụ: lò sưởi, Bộ gia nhiệt, buồng điện trở….