Global variable

Global variable: Biến toàn cục
Trong lập trình máy tính, biến toàn cục là một biến có tầm vực toàn cục, nghĩa là nó có thể nhìn thấy trong toàn bộ chương trình, trừ khi bị che. Tập hợp tất cả các biến toàn cục được gọi là môi trường toàn cục hay trạng thái toàn cục. (Nguồn tham khảo: Wikipedia)