Global Objects (FTView)

Global Objects (FTView): Một công cụ trong phần mềm FTView của Rockwell