First-in, first-out (FIFO)

First-in, first-out (FIFO): Nhập trước, xuất trước
FIFO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh First In, First Out ( có nghĩa là nhập trước, xuất trước). Theo đó, các mặt hàng tồn kho sẽ được sắp xếp ưu tiên xuất kho đầu tiên. Có thể hiểu là hàng hóa lưu kho sẽ được xuất một cách tuần tự từ cũ nhất đến mới nhất. (Nguồn tham khảo: Khochiase.vn).