Feedback

Feedback: Phản hồi

  • Tín hiệu Analog hay còn gọi là tín hiệu tương tự hay tín hiệu liên tục.