Faraday constant

Faraday constantHằng số Faraday

Trong vật lý và hóa học, hằng số Faraday là tích giữa điện tích cơ bản e với hằng số Avogadro. Là điện lượng đi qua dung dịch điện phân làm thoát ra ở điện cực 1 mol chất đơn hoá trị.
F = 96485.33212… C/mol
Hằng số F được biểu diễn (Nguồn tham khảo: wikipedia.org)