Fahrenheit (temp):

Fahrenheit (temp): Độ F

  • Độ Fahrenheit, là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit. (Nguồn: wikipedia ).