Factorytalk View

Factorytalk View: Là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI, SCADA của Rockwell.
Factorytalk View bao gồm FactoryTalk View SE, FactoryTalk View ME và FactoryTalk View Studio là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI trong “Kiến trúc tích hợp” của Rockwell Automation. Bộ công cụ này dùng để sử dụng cho toàn bộ các ứng dụng liên quan đến “view” của Rockwell, từ các màn hình vận hành Panelview Plus đến các Hệ thống SCADA nhiều Server/Client. Điều này rất thuận tiện vì người dùng không phải cài đặt nhiều phần mềm khác nhau, chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng HMI. Hơn nữa Factorytalk View sử dụng chung nền tảng Factorytalk nên việc chia sẻ, trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác cũng rất dễ dàng và thuận tiện. Về cơ bản, Factorytalk View chia thành 2 phiên bản: FT View Site Edition cho các ứng dụng SCADA và FT View Machine Edition cho các màn hình Panelview. (Nguồn tham khảo: https://jap.vn)