FactoryTalk Historian

FactoryTalk Historian: Một công cụ của RA.

  • FactoryTalk Historian của Rockwell Automation là một bộ công cụ tích hợp để lấy thông tin sản xuất và quá trình thời gian thực. Nó lấy dữ liệu sản xuất từ nhiều nguồn phức tạp và tập trung thành một nơi. (Nguồn tham khảo: Jap.vn)