EXVs: Electronic expansion valves

Electronic expansion valves viết tắt là EXVs (hay EEV) còn được gọi là van tiết lưu điện tử