EXPT

EXPT (exponent): Lũy thừa

  • Lũy thừa là một phép toán toán học, được viết dưới dạng aⁿ, bao gồm hai số, cơ số a và số mũ hoặc lũy thừa n, và được phát âm là “a lũy thừa n”. Khi n là một số nguyên dương, lũy thừa tương ứng với phép nhân lặp của cơ số: nghĩa là aⁿ là tích của phép nhân n cơ số. Ví dụ: 2^3=2 x 2 x 2 = 8.