Element

Element: Thành phần, yếu tố, nguyên tố…
Element tùy vào ngữ cảnh mà nghĩa sẽ khác nhau ví dụ trong hóa học có nghĩa là “Nguyên tố hóa học”, trong các thiết bị thì là “thành phần”…