EEV: Electronic Expansion Valves

Electronic Expansion Valves (EEV) còn được gọi là Van tiết lưu điện tử. Ngoài tên viết tắt EEV nó còn được viết tắt là EXVs