Digital Output

Digital Output (DO): Tín hiệu ngõ ra dạng số
-Xem lại giải thích về DI