Digital Input

Digital Input (DI): Tín hiệu ngõ vào dạng số
-Ở đây Input là ngõ vào và Digital là tín hiệu số (tín hiệu rời rạc), Digital được sử dụng để biểu diễn dữ liệu dưới dạng chuỗi các giá trị rời rạc ở bất kỳ thời điểm nào. Tín hiệu kỹ thuật số chỉ có thể nhận một trong hai mức giá trị cố định là cao và thấp. Do đó, trong khoa học máy tính, mức giá trị này được biểu thị bằng mã nhị phân là 1 (cao) và 0 (thấp), còn trong công nghiệp thì nó là On/Off. Loại tín hiệu này đại diện cho một số thực trong phạm vi giá trị không đổi.