Differential Amplifier

Differential Amplifier: Khuếch đại vi sai

  • Khuếch đại vi sai là bộ khuếch đại điện tử thực hiện khuếch đại tín hiệu điện theo sự khác biệt giữa hai điện áp ngõ vào, và ngăn chặn bất kỳ điện áp chung nào tồn tại ở cả hai ngõ đó.