Deviation: Độ lệch

Deviation: Độ lệch

– Là một thuật ngữ trong toán học và Thống kê, Trong toán học và thống kê, độ lệch là thước đo sự khác biệt giữa giá trị quan sát của một biến và một số giá trị khác, thường là giá trị của biến đó. Dấu hiệu của sự sai lệch báo cáo hướng của sự khác biệt đó. Độ lớn của giá trị biểu thị kích thước của sự khác biệt. (Nguồn: Wikipedia )

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagMechatronics ; tagPID ; tagStatistics ; tagMaths