Derivative Gain PID

Derivative Gain PID: Độ lợi khâu vi phân (PID)

  • Được ký hiệu là Kd là tốc độ thay đổi của quá trình sai số. Giá trị càng lớn thì càng giảm độ vọt lỗ, làm chậm đáp ứng quá độ có thể mất ổn định.