Deadtime: Thời gian chết.

Deadtime: Thời gian chết.

  • Đối với các hệ thống phát hiện ghi lại các sự kiện riêng biệt, như máy dò hạt và hạt nhân, thời gian chết là thời gian sau mỗi sự kiện mà hệ thống không thể ghi lại sự kiện khác.

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagMechatronics ; tagElectronic ; tagElectrical