Deadband: Dải chết, khoảng chết.

Deadband: Dải chết, khoảng chết.

-Dead band là dải chết, hoặc còn gọi là khoảng chết. Thực chất nó là một khoảng xung quanh trị số làm việc, mà nếu sai số chưa vượt qua ngưỡng nào đó thì hệ thống chưa đáp ứng. Ví dụ cài đặt tần số ở 50Hz. Nhưng khi tần số giảm xuống 49,9 (0,2%) thì bộ điều tốc vẫn không nhúc nhích. Khi nào vượt qua ngưỡng =0,2% nó mới bắt đầu tăng tải. Khi đó deadband là +/- 0,2%. (Nguồn tham khảo: http://webdien.com/)

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagMechatronics ; tagElectronic ; tagElectrical